Rywalizacja

Rywalizacja

Transmitowana na żywo i dostępna po zakończeniu zmagań sportowych

Innowacyjność

Innowacyjność

Relacja z imprezy dostępna dla
wszystkich dzięki nowym technologiom

Doświadczenie

Doświadczenie

Ponad 400 wydarzeń sportowych
w 25 krajach na świecie

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną na stronie internetowej www.trackcourse.com przez Trackcourse.com Sp. z o.o.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) Usługodawca ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem”.

2. Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego dostępnego pod adresem www.trackcourse.com.

§ 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, oznaczają:
Dane - dane osobowe Usługobiorcy;
Formularz rejestracyjny - formularz służący do rejestracji na Portalu;
Formularz zakupowy - formularz służący do wynajęcia Urządzeń GPS Usługobiorcy na daną Imprezę;
Impreza - wydarzenie, na które można wynająć Urządzenia GPS;
Portal - system stron internetowych stworzonych przez Usługodawcę dostępny pod adresem URL http://www.trackcourse.com lub pod każdym adresem będącym uzupełnieniem lub kontynuacją tego URL;
Strony - Usługobiorca i Usługodawca;
Urządzenie - odbiornik GPS wynajmowany przez Usługodawcę Usługobiorcom w ramach świadczonych Usług.
Usługi - usługi, o których mowa w § 3 Regulaminu, świadczone przez Usługodawcę na stronach Portalu;
Usługobiorca - osoba, która korzysta z Usług, o których mowa w § 3 Regulaminu;
Usługodawca - Trackcourse.com Sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000521778, NIP: 701-043-77-71, REGON 147398081;
Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1999 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926).

§ 3 Rodzaje i zakres świadczenia Usług

1. Na podstawie Regulaminu Usługodawca w ramach Portalu internetowego świadczy Usługobiorcy Usługi polegające na wynajmie Urządzeń na określoną Imprezę oraz jej wizualizację z wykorzystaniem tych Urządzeń.

2. Proces rezerwacji wynajmu Urządzeń składa się z następujących etapów:
a) wypełnienie Formularza rejestracyjnego i zaakceptowanie Regulaminu,
b) wypełnienie Formularza zakupowego na daną Imprezę,
c) dokonanie płatności za wynajem Urządzeń na daną Imprezę w wysokości określonej w Formularzu zakupowym,
d) potwierdzenie dokonania płatności przez Usługodawcę,

3. Płatności za wynajem Urządzeń można dokonać za pomocą karty płatniczej lub przelewu bankowego. Operatorem płatności online oraz kart płatniczych jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.

4. Wszystkie ceny widoczne w Portalu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5. Na każdą zakupioną Usługę wystawiamy paragon lub fakturę VAT. Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić pocztą elektroniczną lub telefonicznie w ciągu 7 dni od dnia dokonania zakupu.

6. Odbiór wynajętych Urządzeń następuje przed Imprezą w Biurze Zawodów lub są one wysyłane bezpośrednio do Usługobiorcy w zależności od ustaleń Stron. Forma odbioru Urządzeń określona jest w Formularzu zakupowym. Koszty ewentualnej wysyłki pokrywa Usługobiorca.

7. Zwrot wynajętych Urządzeń następuje na mecie Imprezy lub są one zwracane bezpośrednio do Usługodawcy w zależności od ustaleń Stron. Forma zwrotu Urządzeń określona jest w Formularzu zakupowym. W przypadku zwrotu bezpośrednio do Usługodawcy, Usługobiorca ma obowiązek wysłać Urządzenia ubezpieczoną przesyłką kurierską na adres wskazany przez Usługodawcę.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację zamówionej Usługi, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub rezygnacji z realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Usługobiorcę.

§ 4 Odpowiedzialność Stron

1. Usługobiorca oświadcza, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność za wynajęte Urządzenia od momentu odbioru Urządzeń do momentu ich zwrotu (w przypadku zwrotu Urządzeń przesyłką kurierską, Usługobiorca ponosi za nie pełną odpowiedzialność do momentu dostarczenia przesyłki przez kuriera pod wskazany przez Zamawiającego adres).

2. Usługodawca odpowiada za poprawne przeprowadzenie wizualizacji określonej Imprezy z wykorzystanie wypożyczonych Urządzeń poprzez udostępnienie Usługobiorcy adresu URL strony internetowej, na której wizualizacja będzie widoczna.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w wizualizacji Imprezy wynikające z braku zasięgu GSM lub utraty sygnału z satelitów systemu GPS przez Urządzenia.

§ 5 Odszkodowania, reklamacje i zwroty

1. Usługobiorca może składać reklamacje w sprawach dotyczących niezgodnego z Regulaminem świadczenia Usług przez Usługodawcę:
a) listownie na adres pocztowy Usługodawcy, bądź
b) przesyłając e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: info@trackcourse.com.

3. Reklamacja powinna zawierać opis problemu będącego podstawą do jej złożenia i wskazywać Dane Usługobiorcy. O wyniku reklamacji Usługodawca powiadomi Usługobiorcę listem lub pocztą elektroniczną na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.

4. Usługobiorca ma możliwość zwrotu zakupionych Usług. Informację o chęci dokonania zwrotu zakupionych Usług Usługobiorca musi dostarczyć w ciągu 14 dni od dnia dokonania zakupu, nie później niż w dniu rozpoczęcia Imprezy w formie pisemnej do siedziby Usługodawcy.

5. W przypadku zniszczenia, kradzieży lub zgubienia użyczonego sprzętu, Usługobiorca zobowiązany jest wypłacić Usługodawcy z tego tytułu odszkodowanie w wysokości 600PLN netto za każde wypożyczone Urządzenie.

§ 6 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

1. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie 1 obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, nazwy miejscowości i nazwy klubu.

3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.

§ 7 Prawa autorskie

Wszelkie prawa do zawartości stron Portalu, w tym prawa do jego elementów tekstowych i graficznych, układu stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.

Polityka prywatności  |  Regulamin  |  Kontakt
Wszystkie prawa zastrzeżone © Trackcourse.com
Projekt i wykonanie Kompan.pl
Płatności na naszej stronie obsługuje